Terms of Use


<h1 style=“text-align:center;”>Skrót</h1>
<p>Jest to skrócona wersja regulaminu dla zbyt leniwych by przeczytać pełną jego wersję. Regulamin ten jest tylko prostym skrótem i jest podrzędny w stosunku do regulaminu głównego (dostępnego poniżej i <a href=“https://wieloswiat.pl/topic/21/regulamin”>tutaj</a>), do którego przeczytania zachęcamy: <br></p>
<ol>
<li>Nie bierzemy odpowiedzialności za nic, co zapostują, lub opublikują użytkownicy na łamach serwisu.</li>
<li>Strona polega prawu Polskiemu i wszelkie jego naruszenia są też naruszeniami regulaminu.</li>
<li>W razie łamania regulaminu administracja może: usunąć post, konto, a nawet zablokować dane IP.</li>
<li>Wszelkie działania na szkodę serwisu mogą również zakończyć się banem</li>
<li>Właściciele danych grup mają pewną autonomię w tworzeniu i egzekwowaniu na niej zasad, jednak nie może stać to w sprzeczności z regulaminem serwisu.</li>
<li>Zaleca się korzystanie z netykiety, zwłaszcza w kontaktach z administracją.</li>
<li>Rejestrując się zgadzasz się na warunki regulaminu, jego nieznajomość nie zwalnia cię z obowiązku jego przestrzegania.</li>
<li>Zamieszczenie jakichkolwiek danych jest równoznaczne z posiadaniem do nich praw, nie bierzemy odpowiedzialności za naruszenie przez użytkowników praw autorskich.</li>
</ol>

<h1 style=“text-align:center;”>Pełny regulamin:</h1>

<h3 style=“text-align:center;”><a class=“anchor-offset” name=“zagadnienia-ogólne”></a>Zagadnienia ogólne:</h3>
<ol>
<li>Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu <a href=“https://wieloswiat.pl” target="_blank" rel=“noopener noreferrer nofollow”>wieloswiat.pl</a> przez jego użytkowników oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.</li>
<li>Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.</li>
<li>W zakresie Usług oferowanych przez Usługodawcę mieści się przechowywanie treści zamieszczonych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.</li>
<li>Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Stronami na czas nieokreślony z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego.</li>
<li>Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania Serwisu w celach niezgodnych z obowiązującym prawem.</li>
<li>Serwis zastrzega sobie prawo do ograniczania lub odmówienia użytkownikowi dostępu do serwisu, bez potrzeby podawania powodów takich ograniczeń.</li>
<li>Serwis zastrzega sobie prawo do udostepnienia informacji podanych przez użytkowników, jeżeli ich działania będą sprzeczne z obowiązującym prawem.</li>
<li>Niniejszy serwis podlega Polskiemu prawu karnemu i wszelkie jego naruszenia są zarazem naruszeniem Regulaminu</li>
<li>Właściciele kategorii mają pełne prawo posiadania osobnego regulaminu i na jego podstawie zarządzać kategorią, jeżeli nie stoi on w sprzeczności z regulaminem serwisu.</li>
<li>Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług w Serwisie w dowolnym momencie i bez jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności ze względu na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika</li>
</ol>
<h3 style=“text-align:center;”><a class=“anchor-offset” name=“rejestracja”></a>Rejestracja:</h3>
<ol>
<li>Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie przez użytkownika interaktywnego formularzu rejestracyjnego na stronach serwisu, lub rejestracje poprzez już istniejące konta na wybranych portalach.</li>
<li>Wraz z Rejestracją Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie na podany przez siebie Adres e-mail informacji technicznych mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie, działanie i bezpieczeństwo Serwisu.</li>
<li>Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji, jeżeli podane w formularzu dane budzą podejrzenia i łamią punkty niniejszego regulaminu lub obowiązującego prawa.</li>
<li>Rejestracja jest jednoznaczna z przeczytaniem i zaakceptowaniem warunków regulaminu.</li>
<li>Serwis zastrzega sobie prawo do ograniczeni ilości kont zarejestrowanych na jednym IP, jeżeli konta te działają na szkodę serwisu.</li>
</ol>
<h3 style=“text-align:center;”><a class=“anchor-offset” name=“prawa-autorskie”></a>Prawa autorskie:</h3>
<ol>
<li>
<p>Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach jego Treści dysponuje:</p>
<ul>
<li>Autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;</li>
<li>Prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej;</li>
<li>Prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców;</li>
<li>Prawami oznaczonymi tytułami w/w utworów składających się na Treść oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców i ich zespołów.</li>
</ul>
</li>
<li>
<p>Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania w ramach serwisu danych osobowych osób trzecich ani udostępniania wizerunków bez ich zgody. Udostępnianie takich materiałów w ramach serwisu, jest równoznaczne z posiadaniem takiej zgody przez użytkownika.</p>
</li>
<li>
<p>Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za zamieszczane przez niego w ramach serwisu treści, oraz podane dane osobowe.</p>
</li>
<li>
<p>W serwisie zabronione jest dodawanie materiałów, postów lub informacji, które:</p>
<ul>
<li>Mogłyby zostać uznane za groźbę skierowaną do innych osób;</li>
<li>W jakikolwiek sposób naruszałyby prawa osób trzecich, a w szczególności innych Użytkowników Serwisu;</li>
<li>Naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych, ochroną własności intelektualnej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o poufności;</li>
<li>Naruszałyby obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe (treści promujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, rasistowskie, ksenofobiczne itd.)</li>
<li>Naruszałyby postanowienia niniejszego Regulaminu, czy obowiązującego prawa.</li>
</ul>
</li>
<li>
<p>W przypadku powzięcia przez Użytkownika jakichkolwiek działań, które łamią Regulamin, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt kontaktując się z administracją serwisu, podając dane umożliwiające identyfikacje osoby dokonującej naruszenia Regulaminu</p>
</li>
<li>
<p>Serwis zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczone przez użytkowników materiały i posty lub podane przez nich informacje.</p>
</li>
<li>
<p>W przypadku, gdy usługodawca stwierdzi naruszenie regulaminy, ma on prawo do:</p>
<ul>
<li>Edycji postów lub informacji podanych przez zgłoszonego Użytkownika</li>
<li>Usunięcia Materiałów, informacji lub postów zamieszczonych przez użytkowników.</li>
<li>Usunięcia lub ograniczenie w dostępie do pewnych funkcji serwisu konta, którego dotyczyło zgłoszenie.</li>
<li>Ograniczenie lub uniemożliwienie możliwości rejestracji, Użytkownikowi, którego dotyczyło zgłoszenie</li>
<li>Udostępnienie informacji umożliwiające namierzenie użytkownika, jeżeli naruszy on obowiązujące prawo.</li>
</ul>
</li>
</ol>
<h3 style=“text-align:center;”><a class=“anchor-offset” name=“pliki-cookie”></a>Pliki Cookie:</h3>
<p>Serwis używa plików cookie, służą one do takich rzeczy jak przechowywanie ustawień profilu lub tworzenia anonimowych statystyk.</p>