Warunki korzystania z serwisu


Skrót

Jest to skrócona wersja regulaminu dla zbyt leniwych by przeczytać pełną jego wersję. Regulamin ten jest tylko prostym skrótem i jest podrzędny w stosunku do regulaminu głównego (dostępnego poniżej i tutaj), do którego przeczytania zachęcamy:

 1. Nie bierzemy odpowiedzialności za nic, co zapostują, lub opublikują użytkownicy na łamach serwisu.
 2. Strona polega prawu Polskiemu i wszelkie jego naruszenia są też naruszeniami regulaminu.
 3. W razie łamania regulaminu administracja może: usunąć post, konto, a nawet zablokować dane IP.
 4. Wszelkie działania na szkodę serwisu mogą również zakończyć się banem
 5. Właściciele danych grup mają pewną autonomię w tworzeniu i egzekwowaniu na niej zasad, jednak nie może stać to w sprzeczności z regulaminem serwisu.
 6. Zaleca się korzystanie z netykiety, zwłaszcza w kontaktach z administracją.
 7. Rejestrując się zgadzasz się na warunki regulaminu, jego nieznajomość nie zwalnia cię z obowiązku jego przestrzegania.
 8. Zamieszczenie jakichkolwiek danych jest równoznaczne z posiadaniem do nich praw, nie bierzemy odpowiedzialności za naruszenie przez użytkowników praw autorskich.

Pełny regulamin:

Zagadnienia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu wieloswiat.pl przez jego użytkowników oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. W zakresie Usług oferowanych przez Usługodawcę mieści się przechowywanie treści zamieszczonych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Stronami na czas nieokreślony z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania Serwisu w celach niezgodnych z obowiązującym prawem.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do ograniczania lub odmówienia użytkownikowi dostępu do serwisu, bez potrzeby podawania powodów takich ograniczeń.
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do udostepnienia informacji podanych przez użytkowników, jeżeli ich działania będą sprzeczne z obowiązującym prawem.
 8. Niniejszy serwis podlega Polskiemu prawu karnemu i wszelkie jego naruszenia są zarazem naruszeniem Regulaminu
 9. Właściciele kategorii mają pełne prawo posiadania osobnego regulaminu i na jego podstawie zarządzać kategorią, jeżeli nie stoi on w sprzeczności z regulaminem serwisu.
 10. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług w Serwisie w dowolnym momencie i bez jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności ze względu na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika

Rejestracja:

 1. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie przez użytkownika interaktywnego formularzu rejestracyjnego na stronach serwisu, lub rejestracje poprzez już istniejące konta na wybranych portalach.
 2. Wraz z Rejestracją Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie na podany przez siebie Adres e-mail informacji technicznych mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie, działanie i bezpieczeństwo Serwisu.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji, jeżeli podane w formularzu dane budzą podejrzenia i łamią punkty niniejszego regulaminu lub obowiązującego prawa.
 4. Rejestracja jest jednoznaczna z przeczytaniem i zaakceptowaniem warunków regulaminu.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do ograniczeni ilości kont zarejestrowanych na jednym IP, jeżeli konta te działają na szkodę serwisu.

Prawa autorskie:

 1. Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach jego Treści dysponuje:

  • Autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • Prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej;
  • Prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców;
  • Prawami oznaczonymi tytułami w/w utworów składających się na Treść oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców i ich zespołów.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania w ramach serwisu danych osobowych osób trzecich ani udostępniania wizerunków bez ich zgody. Udostępnianie takich materiałów w ramach serwisu, jest równoznaczne z posiadaniem takiej zgody przez użytkownika.

 3. Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za zamieszczane przez niego w ramach serwisu treści, oraz podane dane osobowe.

 4. W serwisie zabronione jest dodawanie materiałów, postów lub informacji, które:

  • Mogłyby zostać uznane za groźbę skierowaną do innych osób;
  • W jakikolwiek sposób naruszałyby prawa osób trzecich, a w szczególności innych Użytkowników Serwisu;
  • Naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych, ochroną własności intelektualnej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o poufności;
  • Naruszałyby obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe (treści promujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, rasistowskie, ksenofobiczne itd.)
  • Naruszałyby postanowienia niniejszego Regulaminu, czy obowiązującego prawa.
 5. W przypadku powzięcia przez Użytkownika jakichkolwiek działań, które łamią Regulamin, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt kontaktując się z administracją serwisu, podając dane umożliwiające identyfikacje osoby dokonującej naruszenia Regulaminu

 6. Serwis zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczone przez użytkowników materiały i posty lub podane przez nich informacje.

 7. W przypadku, gdy usługodawca stwierdzi naruszenie regulaminy, ma on prawo do:

  • Edycji postów lub informacji podanych przez zgłoszonego Użytkownika
  • Usunięcia Materiałów, informacji lub postów zamieszczonych przez użytkowników.
  • Usunięcia lub ograniczenie w dostępie do pewnych funkcji serwisu konta, którego dotyczyło zgłoszenie.
  • Ograniczenie lub uniemożliwienie możliwości rejestracji, Użytkownikowi, którego dotyczyło zgłoszenie
  • Udostępnienie informacji umożliwiające namierzenie użytkownika, jeżeli naruszy on obowiązujące prawo.

Pliki Cookie:

Serwis używa plików cookie, służą one do takich rzeczy jak przechowywanie ustawień profilu lub tworzenia anonimowych statystyk.